Kontakt
Martina Myjavská
  Podvrch 754
  91616   Krajné
  tel.: +421 904913650
 
  Lektorka nosenia deti s certifikatom V Bavlnce.cz
 Novinky
Individuálny kurz viazania šatkyIndividuálny kurz viazania šatky

Ponúkam individuálne kurzy šatkovania, pre bližšie info ma kontaktujte na mobilnom čísle 0904913650. Okolie Myjavy, Piesťan, Nového Mesta nad Vahom.

 Facebook
Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
 Dopravu zabezpečuje
Slovenská pošta

Obchodné podmienky

Obchodne podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
 

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim
   Iveta Morihlatková
   Smreková 20
   Smižany
   05311
   IČO: 34527711
   DIČ: 1023727386
   Spoločnosť vedená v Obchodnom registri číslo živn.registra: 810-7696, okresný úrad Spišská Nová Ves (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, ako aj dodávka tovaru vyrobeného na zákazku na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.satkovanie.sk(ďalej aj „E-shop“).

Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné:

Email: only_smile@azet.sk

Tel. č.:  +421 904 913 650

Číslo účtu - IBAN: SK7309000000000524139353

Prosíme neuhrádzať platbu za objednaný tovar, pokiaľ nedostanete platobné údaje na váš email.

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 2. Definícia niektorých pojmov:

E – shop – počítačový systém umiestnený v sieti internetu s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

Kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s Predávajúcim.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tovar - produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke E-shopu www.satkovanie.sk. Pod pojmom tovar sa myslí „nový tovar“, „použitý tovar“ a „tovar vyrobený na zákazku“, ak z kontextu nevyplýva niečo iné.

Nový tovar - tovar, ktorý nebol používaný a nachádza sa v originálnom balení výrobcu spolu so všetkým príslušenstvom.

Tovar vyrobený na zákazku – výroba tovaru na základe osobitných požiadaviek kupujúceho, napr. výroba detských nosičov,capačiek, šatiek na krk, zavinovačiek a tak ďaléj so špecifickými požiadavkami kupujúceho z dodaných šatiek, resp. látok od kupujúceho alebo z naších látok.

Kúpna cena – celková cena, v ktorej je zahrnutá cena tovaru, vrátane nákladov na ich dodanie.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky tiež upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri požičiavaní tovaru na internetovej stránke E-shopu.
   

 1. Elektronická objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Elektronickou objednávkou za účelom dodania tovaru sa rozumie odoslaný

e-mail na adresu Predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch E-shopu.

 1. V prípade elektronického objednávania výroby a dodávky tovaru bude kupujúci objednávať prostredníctvom web stránky www.satkovanie.sk .

 2. Elektronickou objednávkou za účelom dodania tovaru vyrobeného na zákazku sa rozumie odoslaný:

3.1. objednanie z web stranky www.satkovanie.sk a navolenie doplnkov k tovaru, veľkosti, farby, iných možností ktoré sú uvedené pri produkte.

  1. e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch E-shopu.

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, požadovaných údajov a náležitostí v objednávke, vrátane telefonického kontaktu.

 2. V prípade objednávky zaslanej e-mailom je potrebné v prípade fyzickej osoby uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mail, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a spoločnosti obchodné meno alebo názov spoločnosti, adresu miesta podnikania alebo sídla, IČO, DIČ, telefonický kontakt a e-mail, a ďalej zoznam tovaru, o ktorý má kupujúci záujem. Tiež je potrebné uviesť adresu doručenia v prípade, že je iná ako fakturačná adresa. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

 3. Kúpna zmluva je uzavretá v momente záväznej akceptácie návrhu na jej uzatvorenie oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho. V prípade objednávky zaslanej e-mailom je kúpna zmluva uzatvorená v momente odoslania potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho.  
   

 1. Cenové podmienky

  1. Pri objednávaní tovaru sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako cena daného tovaru. Predajné ceny v E-shope sú uvádzané v eurách. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru alebo zákazkovej výroby, tie budú pripočítané k cene tovaru vo výške podľa všeobecných obchodných podmienok.

  2. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá, a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

  3. Predávajúci v prípade dodania tovaru alebo služby do zahraničia nenesie zodpovednosť za clá, poplatky a dane vyrubené v súvislosti s dovozom tovaru zo Slovenskej republiky. Tieto náklady znáša výhradne kupujúci.
    

 2. Spôsob platby
   

  1. Dobierka - kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky doručovateľovi.

  2. Bezhotovostný prevod peňazí na bankový účet Predávajúceho - kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného Predávajúcim prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar (kúpnu cenu) na účet  vedený vSlovenskéj Sporiteľni , IBAN: SK7309000000000524139353 pre platby v Eurách, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry, resp. číslo zálohovej faktúry pri dodávke tovaru vyrobeného na zákazku a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená až po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho v dodacích lehotách uvedených v čl. 5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, že E-shop nedokáže objednaný tovar dodať (napr. kvôli nedostupnej látky, nevyhovujúcej látke dodanej kupujúcim) je platba vrátená na  účet zákazníka v plnej sume. V prípade, že zákazník objednaný tovar alebo zákazku nepreberie,  sa platba stáva nevratnou. 

 1. Dodacie podmienky

  1. Dodávky objednaného tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom Predávajúci odošle do 48 hodín od potvrdenia objednávky, resp. pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet do 48 hodín od pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Pri dodaní tovaru objednaného na objednávku do 10 dní od potvrdenia objednávky a pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

  2. V prípade dodávky tovaru vyrábaného na zákazu sú tieto vybavované v termíne do 10 dní od potvrdenia objednávky, pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho ako aj dodania vlastnej látky od kupujúceho. Pričom táto dodacia lehota začína plynúť až splnením všetkých predchádzajúcich podmienok. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na dodanie takéhoto tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

  3. Ak sa v elektronickej objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, Predávajúci o tom informuje kupujúceho, pričom ho informuje aj o možnosti čiastočných dodávok a nákladov za dodanie.

  4. Tovar je doručovaný prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci je povinný objednávku na tejto adrese prevziať pri jej dodaní.

  5. Faktúra je kupujúcemu doručovaná elektronicky na mail adresu uvedenú kupujúcim. Pričom faktúra slúži aj ako záručný list.

  6. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne po vzájomnej dohode.

  7. Tovar je dodávaný na územie Slovenskej republiky, Českej republiky, poprípade na územie iného štátu po vzájomnej dohode.

  8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

  9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovare alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
    

 2. Náklady na dodanie

  1. Cena poštovného je závislá od zvoleného spôsobu doručenia a spôsobu platby. Objednaný tovar je možné doručiť nasledovnými spôsobmi:

Doručenie na území Slovenskej republiky:

 1. Objednávky nad 90 € poštovné ZDARMA

 2. Doručenie na poštu alebo adresu: 3€ (platba vopred na účet) v Eurách na číslo účtu: SK7309000000000524139353

 3. Dobierka +1€ (platba na dobierku)

Doručenie na území Českej republiky:

 1. Objednávky nad 100 € poštovné ZDARMA

 2. Poštou: 6€ (platba vopred prevodom na účet)

 3. Dobierka, kuriér DPD: +1€  (platba na dobierku)

  1. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

  2. Poštovné v prípade dodania na územie iných štátov ako je SR a ČR je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a Predávajúcim.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

   • v prípade, že kúpnu zmluvu nie je možné realizovať z dôvodov na strane kupujúceho (nesprávne uvedené kontaktné údaje, kupujúci s Predávajúcim nekomunikuje a pod.)

   • v prípade, že si kupujúci neprevzal predmet objednávky do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol povinný si ho prevziať,

   • v prípade vypredania skladových zásob,

   • v prípade, že sa už objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a z uvedených dôvodov Predávajúci nie je schopný tovar zákazníkovi dodať alebo ho dodať v cene, ktorá je uvedená v E-shope,

   • v prípade, že kupujúci si už v minulosti objednaný tovar neprevzal alebo iným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo je dlžníkom Predávajúceho.

   • v prípade dodávky tovaru vyrábaného na zákazku, ak kupujúci v procese výroby opakovane mení svoje požiadavky alebo ak kupujúci dodal nevyhovujúcu, resp. nekvalitnú látku.

  2. V prípade, že kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zániku kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zániku kúpnej zmluvy prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

  3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade s ustanovením § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné), a to aj v prípade, že tovar nie je vzhľadom na jeho povahu možné vrátiť prostredníctvom pošty. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nevypratý, nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a záručným listom, ak bol k tovaru priložený. 

  4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.3 týchto všeobecných obchodných podmienok aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

  5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, nie je v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

  6. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo zaslať toto odstúpenie e-mailom na adresu Predávajúceho uvedenú v jeho kontaktných údajoch. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné priložiť doklad o kúpe (faktúru). V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo a dátum objednávky alebo zoznam objednaného tovaru, dátum, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého pobytu a určiť spôsob, akým majú byť vrátené prijaté platby s uvedením čísla bankového účtu vo forme IBAN v prípade bezhotovostného vrátenia peňazí. 

 

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu alebo mu tovar odovzdať osobne v jeho sídle po predchádzajúcej dohode. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo priamo Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou doporučenej poistenej zásielky alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.
  Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

 2. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.3 týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, vypratý, neúplný alebo nie je v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a záručným listom, ak bol k tovaru priložený, Predávajúci nie povinný vrátiť kupujúcemu platby prijaté na základe kúpnej zmluvy. V takom prípade bude kupujúcemu odoslaný tovar späť na jeho adresu. 

 4. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcemu zaniká v prípade, že si ho kupujúci neuplatnil v lehote a spôsobom upraveným v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, v prípade, že kupujúci nepredloží originál dokladu o kúpe (faktúry) alebo v prípade, že kupujúci poruší svoju povinnosť odoslať tovar späť Predávajúcemu v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.6 týchto všeobecných obchodných podmienok.

 5. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o práve odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  2. Záručná doba v prípade, že kupujúci je spotrebiteľ, je 24 mesiacov na nový tovar. V prípade, že kupujúcim je iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, je záručná doba na nový aj použitý tovar 12 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.

  3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z.

  4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Predávajúceho v E-shope www.satkovanie.sk.

  5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

  6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu toto právo zaniká.

  7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

  8. Ak má tovar vady má kupujúci právo uplatniť si reklamáciu tak, že doručí tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o kúpe (faktúrou) do sídla Predávajúceho na vlastné náklady a zároveň doručí podrobný popis závad. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

  9. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.

  10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

  11. Nárok na uplatnenie reklamácie u Predávajúceho kupujúcemu zaniká:

   • nepredložením faktúry alebo príslušenstva,

   • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

   • neuplatnením reklamácie bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru,

   • uplynutím záručnej doby tovaru,

   • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

   • poškodením tovaru pri preprave v prípade, že kupujúci poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 5.6 týchto všeobecných obchodných podmienok,

   • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

   • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením alebo iným zásahom vyššej moci,

   • poškodením tovaru, ktoré bolo spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, vystavením netypickým podmienkam.

  12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  13. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise závad pri uplatnení reklamácie.

  14. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho tak, že Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo Predávajúci vadný tovar vymení. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

  15. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád (min. 3) vec riadne užívať.

  16. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

  17. Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia novej veci.

  18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a o vybavení reklamácie kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, vydať písomný doklad (aj e-mailom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  19. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30-dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie v tomto prípade nie je zákonom stanovená, Predávajúci sa ju však zaväzuje vybaviť v lehote do 40 dní.

  20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
    

 2. Ochrana osobných údajov a autorské práva
  1. Niektoré údaje, ktoré kupujúci zadáva pri objednávaní tovaru v E-shope, majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  2. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru a zákazkovej výroby, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy Predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

  3. V E-shope má kupujúci možnosť zaregistrovať sa, vďaka čomu bude v budúcnosti môcť nakupovať bez opätovného zadávania jeho údajov. Kupujúci môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť po prihlásení v E-shope. V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, môže o to E-shop požiadať e-mailom.

  4. Pri registrácií má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od Predávajúceho.

  5. Predávajúci bude v rámci svojej činnosti organizovať rôzne akcie a súťaže, ktoré môžu byť spojené s výzvou na zasielanie fotografií. Zaslaním fotografie do akcie alebo súťaže účastník súhlasí s bezodplatným použitím jeho fotografie (alebo niektorej z jej častí) Predávajúcim v elektronickej alebo tlačenej podobe na reklamné a propagačné účely Predávajúceho, a to v neobmedzenom rozsahu. Autorské práva ostávajú účastníkovi akcie alebo súťaže (autorovi fotografie).
    

10. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke E-shopu www.satkovanie.sk

 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 3. Prípadné spory vzniknuté pri plnení kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že dohoda nebude možná, sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, predovšetkým príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení .

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

V Smižanoch dňa 31.12.2017